--- KANJI ---
行(きます) い(きます) i(-ki-ma-su)
un radical du verbe IKIMASU, qui veut dire "aller",
écrit en KANJI (ou en HIRAGANA).